ایستگاه مایکروویو ده حسن رباط کریم

احداث ساختمان های مورد نیاز به همراه ساخت دیوار محوطه با سنگ مالون و فنس کشی، انجام تاسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی و آسفالت

Robat Karim Microwave Station

All the buildings, mechanical and electrical services and landscaping