معاینه فنی خودرو شهید چمران شهرری

احداث سوله تجهیزات معاینه خودرو، ساختمان اداری مربوطه و محوطه سازی

Shahid Chamran Technical Automobile Examination Complex Shahr-e-Ray

Technical building, administration building and landscaping