کارخانه رب اسپتیک و کنسانتره میوه دشت نشاط شیراز

سوله های تولید، انبار، سردخانه، موتور خانه با دیگ های بخار، دیزل ژنراتور، سیلوهای دریافت با گنجایش 600تن، ظرفیت تولید 1400تن در روز در زمینی به مساحت 16 هکتار، مشاور: Rossi & Catelli ایتالیا و Bucher Guyer سوئیس

Dasht Neshat Tomato Sauce and Fruit Concentrate Shiraz

Designing of building and managing of production sites, ware houses, spring houses and power houses constructions. Production capacity of the factory: 1400 Tons per day Gross floor area: 160000m Consultant engineers of Tomato Sauce factory: Rossi Cattelli (Italy) Consultant engineers of concentrate factory: Bucher Guyer (Switzerland)